Provozováno na realitním systému Realman

Daň z převodu nemovitosti III. - aneb kdy je třeba platit daň z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitosti III. - aneb kdy je třeba platit daň z převodu nemovitostí

Předmět daně z převodu nemovitostí Na základě zákona je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem. Dani z převodu nemovitostí nepodléhá převod členských práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem nájmu družstevního bytu = tzv. družstevního bytu. Rovněž v případě tzv. městských bytů se ve skutečnosti může jednat o právo nájmu, které nepodléhá dani z převodu nemovitostí.

Daň z převodu nemovitosti III. - aneb kdy je třeba platit daň z převodu nemovitostí

Podílové spoluvlastnictví
Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním. Jinak řečeno, prodává-li prodávající podíl na nemovitosti např. ve výši ½, daň z převodu nemovitosti se bude počítat právě z této jedné poloviny hodnoty nemovitosti.
Odstoupení od smlouvy
V případě, že prodávající od kupní smlouvy odstoupí z důvodu nezaplacení kupní ceny, převod nemovitosti byl zavkladován na katastru nemovitostí, je přesto povinen zaplatit daň z převodu nemovitosti. Na tomto místě si dovolujeme upozornit na velmi rozšířené zaměňování pojmů výpověď a odstoupení od smlouvy ve smlouvách volně dostupných na internetu, kdy tato záměna termínů má mnohdy nepříjemné následky. V daném případě je navíc nutno mít na zřeteli, že katastr nemovitostí nebere odstoupení od smlouvy vůbec v potaz. Pokud by prodávající odstoupil od smlouvy, vznikla by kupujícímu povinnost nemovitost na prodávajícího převést s možností opětovně odvést daň z převodu nemovitosti. Lze tedy uzavřít, že odstoupení od smlouvy v případě, že je nemovitost již převedena na kupujícího institutem pro prodávajícího nepříliš zajímavým.
Pro obě strany je bezpečným využít služeb realitní kanceláře. Po podpisu kupní smlouvy za přítomnosti realitního makléře a advokáta, kteří zodpoví oběma stranám všechny dotazy, složí kupující kupní cenu do advokátní úschovy. Poté advokát podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Katastrální úřad zavkladuje převod vlastnického práva a advokát vyplatí kupní cenu prodávajícímu. Současně advokát ze složených peněz zaplatí přímo finančnímu úřadu daň z převodu nemovitostí. Realitní makléř poté pomůže správně a včas vyplnit prodávajícímu daňové přiznání.
Směna nemovitostí
Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší. Na tomto místě je třeba si uvědomit, zda skutečně z hlediska daňových předpisů skutečně dochází ke směně nemovitostí. Pokud by byla směňována nemovitost za družstevní byt, jednalo by se ve skutečnosti o převod nemovitosti, nikoli o směnu se všemi příslušnými daňovými důsledky.
Převod práva v souvislosti s postoupením pohledávky.
Úplatný převod vlastnického práva k nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva nebo přechod vlastnického práva k nemovitosti v souvislosti s postoupením pohledávky, rovněž podléhá dani z převodu nemovitostí.


2019 © ISPP-O, a.s., všechna práva vyhrazena | CookiesRealitní SW Realman